कुष्ठरोग उपचार बहुऔषधी (MDT) व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै)

Sharing is Caring !!

कुष्ठरोग उपचार बहुऔषधी (MDT) व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै)

Sharing is Caring !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

विभिन्न स्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि निशुल्क औषधीहरुको सुची यो पनि…
Cresta Posts Box by CP
error:
X