औषधि दर्ता नियमावली २०३८ को संसोधन सम्बन्धि सूचना

औषधि स्तर  नियमावली २०३८ को प्रस्तावित दोश्रो संशोधन:Drug registration regulation_ammendment_draft
Sharing is Caring !!

औषधि स्तर  नियमावली २०३८ को प्रस्तावित दोश्रो संशोधनको मस्योदामा राय सुझाब संकलनको लागी सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुमा जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ|प्रस्तावित संशोधनको मस्योदामा  आफ्नो राय सुझाब ३ दिन भित्र देहायको ठेगानामा उपलब्ध गराई दिन हुन अनुरोध छ |

औषधि व्यवस्था बिभाग, बिजुली बजार , काठमाडौं
Email: info@dda.gov.np 

औषधि स्तर  नियमावली २०३८ को प्रस्तावित दोश्रो संशोधन

औषधि स्तर  नियमावली २०३८ को प्रस्तावित दोश्रो संशोधन

औषधि स्तर  नियमावली २०३८ को प्रस्तावित दोश्रो संशोधन:Drug registration regulation_ammendment_draft

औषधि स्तर  नियमावली २०३८ को प्रस्तावित दोश्रो संशोधन:Drug registration regulation_ammendment_draft

औषधि स्तर  नियमावली २०३८ को प्रस्तावित दोश्रो संशोधन:Drug registration regulation_ammendment_draft

औषधि स्तर  नियमावली २०३८ को प्रस्तावित दोश्रो संशोधन:Drug registration regulation_ammendment_draft

औषधि स्तर  नियमावली २०३८ को प्रस्तावित दोश्रो संशोधन:Drug registration regulation_ammendment_draft

औषधि स्तर  नियमावली २०३८ को प्रस्तावित दोश्रो संशोधन:Drug registration regulation_ammendment_draft

औषधि स्तर  नियमावली २०३८ को प्रस्तावित दोश्रो संशोधन:Drug registration regulation_ammendment_draft

 

Download PDF Drug Registration Regulation Ammendment Draft


Suggested Questions:


Guidelines:


Suggested Post:

Sharing is Caring !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

गण्डकी विश्वविधालयको B.Pharmacy विषयमा पाठ्यक्रम बिकास तथा निर्माण को लागि…
Cresta Posts Box by CP
error:
X